چگونگی افزودن مخزن به اف‌دروید

Scan QR-codes from repos you want to add from devices or websites where they are to be found.

گزینهٔ 1: گشودن پیوند مخزن روی تلفنتان

If sent a repo link via e-mail, social media, or SMS, add the ability to install the apps in it to F-Droid by opening it.

 • گام 1

  اف‌دروید را روی اندرویدتان بارگیری و نصب کنید.

 • گام 2

  روی پیوند کلیک کرده و آن را در مرورگری روی تلفنتان بگشایید.

 • گام 3

  هنگام باز بودن پیوند، روی دکمهٔ «افزودن به اف‌دروید» بزنید.

 • گام 4

  روی دکمهٔ «اف‌دروید دارم» بزنید. کارهٔ اف‌دروید گشوده خواهد شد.

 • گام 5

  نمای «افزودن مخزن جدید» با نشانی از پیش پر شدهٔ مخزن نشان داده خواهد شد. برای افزودنش «قبول» را بزنید.

 • گام 6

  مخزن جدیدتان افزوده خواهد شد. برای دیدن فهرستی از مخزن‌هایتان «تنظیمات» را گشوده و «مخزن‌ها» را برگزینید.

 • گام 7

  برای دیدن محتویات یک مخزن، رویش بزنید.

 • گام 8

  کاره‌هایی که می‌خواهید داشته باشید را گزیده و آن‌ها را روی تلفنتان نصب کنید.

گزینهٔ 2: پویش یک رمز QR از افزاره‌ای دیگر

اگر کسی در اطرافتان مخزنی دارد که می‌خواهیدش، می‌توانید رمز QR مخزن را از تلفنش پویش کنید یا اگر رمز QR یک مخزن روی پایگاه وبی نمایش داده شده است، با تلفنتان پویشش کرده و بیفزاییدش.

 • گام 1

  هنگامی که رمز QR مخزن نمایش داده شد، آن را با یک کارهٔ پویشگر QR، بپویید.

 • گام 2

  روی پیوند بزنید. اگر انتخابش بودپویند را با اف‌دروید بگشایید. سپس دستورات را دنبال کنید. اگر کار کارد، تمام است! وگرنه به مرحلهٔ بعد بروید.

 • گام 3

  اگر انتخاب گشودن پیوند با اف‌دروید را نداشتید، پویشگر QR را بسته و کارهٔ اف‌دروید را بگشایید.

 • گام 4

  درون اف‌دروید «تنظیمات» را زده و «مخزن‌ها» را در زیر «برنامه‌های من» برگزینید.

 • گام 5

  در صفحهٔ مخزن‌ها، نقشک «+» در گوشهٔ بالا را بزنید.

 • گام 6

  نشانی مخزن به صورت خودکار پر خواهد شد. «فعّال سازی» را بزنید. نکته: مخزن در مخزن‌های اف‌دروید ذخیره خواهد شد، ولی تا زمانی که به صورت دستی انتخاب و نصب نکنید، کاره‌ای نصب نخواهد شد.